آموزش

آموزش تصویری هندیکپ در شرطبندی

997

حالت های آموزش هندیکپ و نتیجه هرحالت در جدول زیر قایل مشاهده است.

برای آنکه مفهوم آموزش هندیکپ را بیشتر بفهمید یادتان باشد هندیکپ فاصله و یا اختلافی است که بین دو تیم ایجاد میشود که بر اساس قدرت تیم ها شما باید این اختلاف را محاسبه کنید.

هندیکپ منفی همیشه برای تیم قوی و هندیکپ مثبت برای تیم ضعیف استفاده میشود

درواقع اگرهندیکپ شمامنفی بود . یعنی تیم قوی باید بیشتر از منفی x هندیکپ گل ،کرنر یا امتیاز کسب نم تاشما نتیجه بگیرید

آموزش هندیکپ
آموزش هندیکپ

و گاهی کاربر تصمیم به هندیکپ مثبت تیم ضعیف میگیرد. شمادر اینجا اوانس به تیم ضعیف میدهید مثلا هندیکپ مثبت ۲.۵ کرنر تیم ضعیف تر
تیم ضعیف که شما روی آن شرط بسته اید تعداد ۲.۵ کرنر مجاز به عقب افتادن است به عبارتی تا ۲ کرنر هم اگر عقب بیفتد شرط شما برنده است ولی اگر ۳ کرنر عقب افتاد انگاه از مرز مثبت ۲.۵ عبور کرده و شرط شما در این حالت باخت خواهد شد
اگر هندیکپ عدد صحیح باشد مثلا هندیکپ مثبت ۱
دراین صورت اگر تیم ضعیف در تعداد کرنر مساوی کند شما خواهید برد ولی شما مثبت ۱ اوانس به تیم مورد نظر داده اید اگر ۱ کرنر عقب بیفتد شما بازنده نیستید و شرط شما بازگشت خواهد خورد

معتبرترین سایت پیش بینی ایرانی وان ایکس بت هست که لینکشو براتون میزارم :

www.1xiran55.com